FAQ

Posteado por
13Dic

Què és un Doctorat?

S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Què és una Tesi doctoral?

La tesi doctoral ha de consistir en un treball original de recerca elaborat pel candidat en qualsevol camp de coneixement i l’ha de capacitar per al treball autònom en l’àmbit de la R+D+i, adquirint el doctorand les competències i capacitats bàsiques que s’especifiquen a l’article 5 del RD 99/2011 i a l’article 8 del RD 1027/2011.

Qui fa la tesi doctoral?

La tesi doctoral la fa el doctorand/a. Té la consideració de doctorand o doctoranda la persona que, amb la prèvia acreditació dels requisits establerts, ha estat admès a un programa de doctorat i s’hi ha matriculat.

Què és el Programa de doctorat?

S’anomena Programa de doctorat a un conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Aquest programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i ha d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.

Quina estructura té?

Hi ha un claustre format per tots els candidats a directors de tesi dins del qual hi ha la Comissió Acadèmica de cada Programa, la qual  és responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del Programa de doctorat, així com del progrés de la recerca i de la formació del doctorand.

D’altra banda, també hi ha la Comissió de doctorat de la URL, la qual és responsable de coordinar els programes de doctorat dels diferents centres de la URL, així com de fer el seguiment global del compliment de les normatives vigents i les seves tramitacions vinculades, segons es descriu a l’article C.1 d’aquesta normativa.

Qui tria el tema de la Tesi?

El tema de la Tesi Doctoral el tria el doctorand juntament amb el seu tutor o director de tesi. El tema de tesi ha de ser un tema afí als projectes de recerca del grup al qual pertanyi el director de tesi.

Qui és el Tutor/a?

El tutor o tutora de tesi doctoral és el doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, amb vinculació al Centre responsable d’impartir el programa de doctorat, que serà el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora als principis dels programes. El tutor assignat a l’estudiant serà el responsable de l’àrea de coneixement corresponent al tema de tesi.

Qui és el director/a de tesi?

El director o directora de la tesi doctoral és el doctor/a amb acreditada experiència investigadora que dirigeix la recerca d’un investigador o investigadora en formació. Té la màxima responsabilitat de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l’impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si s’escau, a la d’altres projectes i activitats on s’inscrigui el doctorand o doctoranda. El director de tesi ha de ser un doctor/a amb activitat científica recent, ha de teniri almenys un sexeni o equivalent i ha de formar part del claustre.

Amb qui he de parlar?

Has de fer una entrevista personal amb el Coordinador  del programa de doctorat. També pots posar-te en contacte amb el responsable del grup de recerca que t’interessi.

Què és el DAD?

El DAD és el document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) és el registre individualitzat de control de les activitats d’interès per al desenvolupament de l’investigador o investigadora en formació, materialitzat en el corresponent suport, que ha de ser revisat regularment pel tutor o tutora i el director o directora de tesi, i avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat.

Quant temps dura el doctorat?

Si el doctorand està a temps complet, la durada del doctorat és de 3 anys amb pròrrogues 1+1 anys segons les condicions que estableixi el programa de doctorat.  Si el doctorand està a temps parcial, la durada és de 5 anys amb opció a pròrrogues de 2+1 anys segons les condicions que estableixi el programa de doctorat. Aquestes condicions es parlen amb el Coordinador.

Quin suport tindré?

Com que el doctorat es realitza en el si d’un grup de recerca, serà el mateix grup qui et donarà suport per mitjà del seu responsable, el teu director de tesi i/o el teu tutor. Igualment comptaràs amb el suport de l’equip de la Coordinació del Programa de Doctorat per ajudar-te en tot el que estigui a les seves mans, així com de la Comissió de Doctorat a qui et podràs adreçar en qualsevol moment.

Qui em dirigirà la tesi doctoral?

La tesi la dirigirà el director de tesi, que pertany a un grup de recerca de l’escola.

Quan es pot fer una codirecció de tesi?

La codirecció de tesi es plantejarà en els tres casos descrits a continuació. El primer correspon a temes de treball interdisciplinaris que es beneficiïn de l’aportació de dues àrees de coneixement diferents. El segon seria la formació d’un jove doctor, actiu i amb vocació de formador en la direcció de tesi. Aquest compartiria la direcció amb un director experimentat. Finalment, en el cas d’una tesi feta en col·laboració amb altres universitats o centres d’investigació, on es buscarà tenir un director de la institució col·laboradora i un director de programa que vetllarà per a què es compleixin els requisits i la filosofia del programa.

Com es preparen tots els tràmits?

En totes les tramitacions tindràs el suport de la Coordinació de Doctorat que juntament amb la Comissió de Doctorat vetllaran perquè tot es tramiti correctament. Recorda que en qualsevol cas el primer pas consisteix en parlar amb un dels grups de recerca per analitzar la viabilitat.

En quin format s’ha d’entregar el CV?

El CV s’ha d’entregar en format lliure.

Quines condicions es demanaran per al títol de doctor europeu?

El Doctorat Europeu és un diploma basat en els criteris acordats pel Liaison Commitee de la Confederation of European Union Rectors’Conferences i que a nivell de la Universitat Ramon Llull impliquen:

  • El doctorand ha de realitzar part de la recerca per un període no inferior a un trimestre en un altre estat membre de la Unió Europea diferent del propi.
  • La defensa de la tesi s’acceptarà si com a mínim dos professors de dues institucions d’educació superior de dos estats diferents d’aquell en el qual la tesi serà defensada, emeten el seu judici favorable.
  • Com a mínim un membre del tribunal ha de provenir d’una institució d’educació superior d’un estat membre diferent d’aquell en el qual es defensarà la tesi i diferent del centre en el que l’estudiant va fer l’estància.
  • El redactat de part de la tesi ha d’estar escrit en una llengua diferent de qualsevol de les oficials que hi ha a Espanya.

Part de la defensa tindrà lloc en una de les llengües oficials de la Comunitat Europea, diferent de les del propi país on la tesi s’ha de defensar.

Quines condicions es demanen per accedir als estudis de doctorat?

El doctorand haurà de tenir:

Grau

+

Màster

Doctorat

LlicenciatArquitecteEnginyerDiplomatArquitecte TècnicEnginyer Tècnic + Estudis universitaris oficials de més de 300 ECTS dels quals 60 de nivell de Màster*
DEA
Grau de més de 300 ECTS + Complements de formació
Grau de més de 300 ECTS + El grau inclou crèdits de formació de recerca equivalents alscrèdits de recerca del Màster
Doctor
Títol estranger equivalent al Títol espanyol de màster + pot accedir a estudis de doctorat en el seu país

*Correspon a cada universitat determinar les equivalències entre els crèdits LRU i els crèdits ECTS, així com els criteris de valoració dels 60 crèdits ECTS de nivell de Màster.  El títol universitari ja està inclòs en el còmput dels 300 crèdits ECTS.

 Els cursos de complements de formació es cobren a part?

Si, els cursos de complements de formació es cobren a part.

Els complements de formació es comptabilitzen dins els anys que dura la tesi?

No.  Els complements de formació no computen a efectes del límit temporal establert per  fer el doctorat.

Quan s’ha de signar el Document de compromís?

Després de fer efectiva la matrícula en els estudis de doctorat i tan aviat com sigui possible, el doctorand, el tutor del doctorand i el president de la Comissió Acadèmica signaran el present document de compromís. El mateix document serà signat pel director o directors de tesi, quan sigui assignat i en un termini no superior a sis mesos després de la matrícula del doctorand al període de tesi doctoral.

Documentació i temporització

 

Any Temporització Documents i informes

1

S1

CV + Sol·licitud d’admissió
Admissió Programa de Doctorat Full acceptació
Paga matrícula
La comissió acadèmica assigna un tutor Full assignació tutor
La comissió acadèmica assigna un director Full assignació director

S2

Accés al Document d’activitats del doctorand DAD
Firma Document de Compromís Document de compromís
Fer el Pla de recerca
Proposta de tesi
Fer presentació oral_ Avaluació IAD

2

S3

Matrícula

S4

Presentació oral_ Avaluació IAD

3

S5

Matrícula

S6

Presentació oral_ Avaluació IAD

 

Comments are closed.

Iniciar sesión