Informació general

Posteado por
13Dic

Doctorat en Tecnologies de la Informació i l’Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica

El doctorat s’ha convertit en un dels elements més importants per a la captació de talent i la seva inserció en el teixit de la R+D+I, tant en l’entorn acadèmic com empresarial. La superació d’aquests estudis dona dret a l’obtenció del títol de doctor/a, que representa el nivell més elevat en educació superior.

El nostre programa de doctorat aglutina la formació d’investigadors dels grups de recerca de La Salle-URL Enginyeria i Arquitectura a més de l’Observatori de l’Ebre. Hi participen diferents grups de recerca que desenvolupen línies de recerca en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la seva Gestió, de l’Arquitectura i de la Física, especialitat en Geofísica. Aquesta fusió pretén potenciar els aspectes transversals i multidisciplinaris. L’objectiu és formar un investigador competent en la seva àrea de coneixement, que a més sigui capaç de treure el màxim partit de les competències transversals del doctor. Aquestes competències, han de convertir-lo en un professional d’alt valor afegit, tant en l’àmbit científic com en l’àmbit empresarial. S’oferirà una formació avançada en tècniques de recerca a l’estudiant, el qual haurà d’elaborar i defensar una tesi doctoral que incorpori resultats originals de recerca.

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim d’aproximadament tres anys a temps complet, a comptar des de l’admissió del doctorand/a al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. També es preveu la possibilitat de fer els estudis a temps parcial.

 

Objectius

 La voluntat del programa de doctorat és incidir sobre tres objectius bàsics a partir dels quals esperem poder donar als doctors formats en el programa la possibilitat d’optar tant a una

carrera científica com a una sortida empresarial.

 1. La mesura de la qualitat científica del treball a través de les publicacions. Es fomentarà la publicació dels treballs en revistes indexades com a mesura de contrast.
 2. Els aspectes transversals de la formació del doctor. Es potenciaran amb l’ajuda de la formació complementària  i intentant explotar les possibilitats interdisciplinàries de les àrees de coneixement englobades en el programa.
 3. La internacionalització. Es fomentarà que els estudiants facin estades en centres estrangers tenint em compte els contactes internacionals dels diferents grups d’investigació que participen en el programa.

 Competències i Capacitats

 Segons el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, juntament amb el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, estableixen competències a adquirir així com les capacitats personals per al desenvolupament de la carrera investigadora en la seva etapa inicial.

Les competències bàsiques són:

 1. Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp.
 2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.
 3. Capacitat de contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original.
 4. Capacitat de realitzar una anàlisis crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
 5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement corresponents en les formes i idiomes d’ús habitual en aquests contextos.
 6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

Les capacitats personals són:

 1. Desenvolupar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 2. Trobar les preguntes clau a respondre per a resoldre un problema complex.
 3. Dissenyar, crear, desenvolupar nous i innovadors projectes en el seu àmbit de coneixement.
 4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 5. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i  formular judicis amb  informació limitada.
 6. La crítica y defensa intel·lectual de solucions.

Organització del programa

El Programa de Doctorat en  Enginyeria, Arquitectura, Gestió i Geofísica està organitzat de la següent manera:

D’una banda, cadascun dels doctorands rebrà contínuament formació personalitzada i directa del seu director de tesi per a resoldre els problemes que es plantegin a diari, així com per la presentació i execució dels projectes de recerca del grup.

De l’altra, a més de la realització del projecte de recerca, els doctorands duran a terme activitats formatives que hauran d’estar registrades en el seu document d’activitats del doctorand (DAD): cursos, elaboració d’informes tècnics, contribucions a congressos, participació en seminaris i conferències que s’ organitzin al llarg del curs sobre els temes del programa de doctorat amb l’ objectiu de mantenir una activitat continuada de formació i d’ intercanvi de coneixements propis de la recerca científica. Es valorarà positivament la publicació dels resultats de la tesi en revistes d’alt índex d’impacte i l’assistència a congressos en els que puguin exposar i discutir el seu treball de tesi.

Les activitats formatives hauran d’estar validades pel director i tutor de la tesi que ho elevaran a la Comissió Acadèmica del programa per a la seva aprovació i posterior registre al document d’activitats formatives del doctorand.

El període de recerca del doctorat és ordinàriament de tres anys i no contempla crèdits formatius específics. Malgrat tot, en funció del perfil i la línia de recerca del doctorand pot resultar convenient la realització de complements formatius.

Complements de formació

L’objectiu dels complements de formació és el  de completar les competències necessàries del candidat en els àmbits del tema de la tesi i en metodologia de la investigació. Com a màxim, la càrrega dels complements de formació serà de 30 crèdits ECTS, excepte per els candidats amb títol de grau de 300 crèdits ECTS. En aquest cas, podran elevar-se fins a 60 crèdits ECTS. La necessitat de complements de formació s’avaluarà individualment en cada cas i seran obligatoris pels candidats amb un títol de grau de 300 crèdits ECTS que no incloguin crèdits d’ investigació. Com a regla general, només es recomanaran si la Comissió Acadèmica els considera imprescindibles.

Els complements de formació podran ser de tres tipus:

1. Curs de metodologia de la investigació equivalent a 5 crèdits ECTS.

2. Curs a nivell de Màster específic d’àrees de coneixement afins a les àrees de coneixement del tema de tesi, dins la oferta formativa dels centres que imparteixen el programa a raó de 5 crèdits ECTS cada un.

3. Seminari d’introducció a la feina de l’investigador, que consisteix a realitzar un projecte amb components d’investigació supervisat per un dels tutors del programa de doctorat i amb una càrrega equivalent a 10 crèdits ECTS.

Amb aquests complements no es pretén definir un ventall de cursos concrets sinó buscar dins dels cursos de la oferta de màsters oficials del nostre centre, aquells que cobreixin la necessitat formativa específica.

La llista de màsters que actualment s’imparteixen a La Salle, Universitat Ramon Llull es pot consultar a  Màsters La Salle.

Idiomes

Els idiomes que s’usaran en el Programa de doctorat seran el Català, Castellà o Anglès.  L’idioma en  el qual s’impartiran els Complements de formació serà l’Anglès permetent així la internacionalització del Programa de Doctorat

Comments are closed.

Iniciar sesión