L’exèrcit roig al rescat, per Jordi Garrido (CAT)

Posteado por
15Jul

Jordi GarridoEl director de l’International MBA, Jordi Garrido ens porta un nou article escrit per La Vanguardia, publicat el 15 juliol 2013 sobre el turisme.

“El turisme és el flotador de l’eco- nomia espanyola i no per mè- rits propis, sinó per la inestabi- litat de països mediterranis com Egipte i Tunísia. Han pensat què se- ria de nosaltres sense la primavera àrab?

Malgrat que l’any 2012 va ser el tercer millor any de la història en arribada d’es- trangers a Espanya, també durant l’any passat la xifra d’empreses concursades al sector va pujar un 32%, i des de princi- pis d’aquest any la xifra de turistes ha cai- gut un 1,3% i, a sobre, el turista nacional ha desaparegut.

Aquesta última dada és preocupant, ja que la caiguda de les reserves nacionals va ser tan forta que no es va compensar amb les bones xifres en la despesa i en l’arribada de turistes estrangers. La recu- peració del turisme interior es produirà només quan l’economia espanyola es re- cuperi, per tant, on són les mesures d’es- tímul que tant demanem?

El Govern espanyol té, des de fa anys, uns reptes al sector com són la desestaci- onalització del turisme de sol i platja, la professionalització dels sectors impli- cats en aquest turisme de sol i platja, la utilització de les noves tecnologies per reduir costos, la utilització del màrque- ting digital per aconseguir turistes de més nivell i més joves, i la diversificació de l’oferta turística.

No m’atreviria a dir en quina mesura s’han assolit, però es pot esmentar que als diferents governs els ha dominat més el curtterminisme que la visió a llarg ter- mini, per la qual cosa no hem estat capa- ços de reforçar el nostre únic sector es- tratègic, ni de professionalitzar ni evolu- cionar els seus subsectors hoteler, d’aero- línies i d’agències de viatges.

Les decisions del Govern espanyol no contribueixen a fer més competitiu el sector. De la negativa a crear un tipus d’IVA supereduït, a incrementar-lo al 10% i al 21%, passant per una reforma laboral que no recull la idiosincràsia del sector, la reducció d’ajuts, l’eliminació de la bonificació de les taxes aèries, etcètera.

Però la fortuna ens torna a somriure, ja que ara som la primera destinació pre- ferida pels turistes russos per la qual co- sa, amb avidesa, fixem els nostres ulls so- bre la mare Rússia. El president del Go- vern de les Canàries considera que el mercat rus ha de ser la seva “gran apos- ta” per als propers mesos; la secretària d’Estat de Turisme també el considera prioritari i per això es modifica la políti- ca de visats per a ciutadans russos; el conseller de Turisme desitja que a Valèn- cia el turisme rus creixi un 50%, ja que gasten molt més que la resta de turistes i a sobre inverteixen en béns immobles, i, per tant, desitja “convertir València en una petita Rússia, però amb bon temps”.

És innegable que aquestes accions curtterministes són bones per al sector, sempre que els responsables polítics si- guin capaços de continuar treballant per superar amb èxit els reptes que el sector té pendents des de fa anys.”

 

Archivado en:

Comments are closed.

Iniciar sesión